دعا در مسیحیت چگونه است ؟

من چند سوال برای شما دارم سوالاتی که امیدوارم ما رابه روابط قلبی با خدا سوق دهد ، ایا دعا میکنید ، این سوال پیچیده ای نیست ، فراتر از «آیا دعا میکنید »،بگذارید این را بپرسم چرا دعا میکنید ، هنگام دعا کردن چه آرزویی دارید که به انجام برسد ،؟ چرا دعا میکنید ؟ و چطور ، ،؟ در واقع عیسی مسیح به ما یاد داد که چگونه دعا کنیم ، شاگردانش نمیدانستند چطوری دعا کنند ، بیایید ببینیم که عیسی به ما یاد داد که چگونه دعا کنیم ، اگر کتاب مقدس دارید با من به انجیل متی اولین کتاب از عهد جدید فصل 6 ایه 7 نگاهی بیندازید ، این یک تعلیم عیسی در مورد چگونه دعا کردن است  ، او با گفتن این شروع میکند «و هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید انگونه که بت پرستان میکنند ، زیرا می‌ندارند به سبب زیاده کفتن دعایشان مستجاب میشود ، بنابراین عیسی واقعا در این زمینه میگوید یک متن یا دعای حفظ شده را به عنوان دعا نخوانید ، وقتی اینگونه دعا میکنید خداوند مارااجابت نمیکند او گفت پس مانند ایشان مباشید ، (کسانیکه این چنین  دعا میکنند )زیرا پدر شما پیش از انکه از او در خواست  کنید  نیازهای شمارا میداند حال وقتی از شما می پرسم که چرا ما دعا میکنیم ، احتمالا بخشی از پاسخ این خواهد بود ، «چیزی از خداوند میخواهیم » در خواست چیزی از خداوند بخشی از دلیلی است که دعا میکنیم ، اما اکنون عیسی میخواهد الگویی از انچه ماباید هنگام دعا کردن رعایت بکنیم به ما بدهد ، او گفت پس شما اینگونه دعا کنید ، « ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ،»بگزارید دقیقه ای در این مورد صحبت کنیم ،عیسی گفت که دعاهایتان را با کلمات پدر ما آغاز کنید،اكنون مفهوم خدا به عنوان (پدر )ممكن است بزاي شما ريشه اي باشد يا درك ان دشوار باشد،بياييد در نظر بگيريد چرا عيسي ميگويد دعاي خود را با پدر ما شروع كنيد ، بخشي از اين دليل آن است كه خداوند در كتاب مقدس خود را به عنوان خداي رابطه معرفي ميكند، خدايي مه پيشنهاد صميميت دارد ، خدا ميخواهد وقتي دعا ميكنيم چيزهاي زيادي راجع به او به خاطر بسپاريم ، اما او از ما ميخواهد كه دعاهايمان را با ياد آوري تمايلش براي نزديك شدن ما به او باصميميت و علم بر اينكه او به ما اهميت ميدهد و دوستمان دارد واز ما محافظت ميكند  آغاز كنيم عيسي ادامه داد اي پدر ما كه در آسماني نام تو مقدس باد ، چيز ديگري كه بايد هنگام دعا بخاطر بياوريم اينست كه خداوند خداست خدا مقدس است  ، او بر جهان حاكم ايت مقتدر وآگاه است با اين حال اين خداوند خالق پاك و قدرتمند ميخواهد كه ما او راپدر بناميم و اين شگفت   انكيز است ، اين خداي كتاب مقدس است كه او خود را به ما نمايان ميكند ، عيسي ميگويد وقتي دعا ميكنيد اينطور ادامه دهيد ، پادشاهي تو بيايد ،اراده تو چنانكه در آسمان انجام ميشود بر زمين نيز به انجام رسد ، خدا داراي پادشاهي است چرا كه او پادشاه هست ، خدا از ما ميخواهد درك كنيم كه بخشي از اراده او هستيم، عيسي سپس ميگويد نان روزانه ما را امروز به ماعطا فرما ، خدا پدر شما است صميميت رابطه ، عیسی گفت برای نان روزانه دعا کنید ، از خداوند پدرتان نیاز های روزانه تان را بخواهید، او میخواهد ما با هر آنچه لازم داریم به سمتش بیاییم ، خدا میخواهد ما بفهمیمی نه تنها زندگیمان متعلق به اوست بلکه او خداییست همچون پدر ما ، که به تمام نیاز های ما‌اهمیت میدهد ، عیسی در ادامه میگوید قرضهای مارا ببخش چرا که ما نیز قرض داران خود را میبخشیم.بدین گونه که وقتی یکدیگر را میبخشیم میتوانیم بخشش خدا را درک و تجربه کنیم ، عیسی دعا را چنین به پایان میرساند ، و این گونه دعا میخواند ، و مارا در ازمایش میاور بلکه از شریر رهاییمان ده ، خداوند عیسی را به زمین فرستاد تا مارا از گناهانمان رهایی دهد، نجات دهد وحفظ نماید ، میدانید چرا ما گناه میکنیم ، بگزارید بپرسم امیدوارم که بگویید بله ،زیرا کتاب مقدس میگوید اگر بگوییم گناهی نداریم دروغ میگوییم ، البته گناه میکنیم ، اما چرا گناه میکنید ، پاسخ کتاب مقدس اینست ماگناه میکنیم چرا که گناهکار هستیم ، کتاب مقدس می آموزد که ما در گناه متولد شدیم ما گناه ادم و حوا را به ارث بردیم ، به همین دلیل است که باید دعا کنیم تا از گناه نجات پیدا کنیم ، خداوند ما پدر به این‌دعا پاسخ داده است او مارا از گناه نجات داده است  او پسر خود عیسی را به عنوان نجات دهنده ما فرستاد ،زیرا ما نمیتوانیم خودمان را نجات دهیم و عیسی را فرستاد تا برای ما به انجام‌رساند ، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از ان‌توست ، پس نم‌ونه اگوی عیسی دعا کنید ، هنگامی که دعا میکنید دوستان  به یاد داشته باشید که خدا شما را به یک رابطه شخصی  ابدی بخشیده شده همیشه با او متصل میسازد ، خداوند ارزو دارد پدر شما باشد و تو راهی برای انجام این کار از طریق عیسی  مسیح فراهم کرده است ،

ویدئو به زبان فارسی

 

ویدئو به زبان انگلیسی

 

ویدئو به زبان سوئدی

مطالب مرتبط