شناخت خداوند در ایین مسیحیت چگونه است؟

انسان به تنهایی نمیتواند به شناخت خداوند دست پیدا کند ، چون مانع است بین انسان و خدا و ان گناه است پس قدم اول اینست که این مانع برداشته شود و انسان نمیتواند با انجام شریعت با هیچ کاری اقدامی صحبتی این مانع را بردارد پس خود خدا وارد صحنه شد  رفت روی‌صلیب جریمه گناهان بشر راپرداخت کرد ، و این مانع را برداشت  هر کسی که ایمان بیاورد به عیسی مسیح خداوند و‌کار او روی صلیب از گناه ازاد میشود و این مانع برداشته میشود ، پس قدم اول ایمان به عیسی مسیح خداوند است و پاک شدن از گناه و هر ناراستی ، وقتی که ما این قدم اول را برداشتیم حال میتوانیم وارد شناخت خدا بشویم ، انجیل یوحنا باب ۱۷ ایه ۳ به مامیگوید ، که حیات جاودانی اینست  که خدا را بشناسیم و یگانه پسرش عیسی مسیح را بشناسیم  پس شناخت خدا به ما حیات ابدی میدهد  به ماتضمین میدهد ،که ما ابدیت را با خدا خواهیم بود ، حال چطور خدا رابشناسیم ؟یعنی به طور عملی  حال که وارد این رابطه با خدا شدیم چطور اورا بشناسیم .

کلید اول اطاعت ؛

وقتی که کلام خدا را میخوانیم و به انچه که در کلام نگاه میکنیم باید ان را انجام بدهیم ، از ان اطاعت کنیم ، در زندگیمان انرا بکار ببندیم ، ایمان بدون عمل مرده است ، وقتی ایمان میاوریم به کلام خدا وقتی باور داریم احکام خدا انچه که در کلام نوشته شده است از ان اطاعت میکنیم ، انجام میدهیم در زندگیمان ، ان موقع است که میتوانیم خدا را حقیقتا بشناسیم ، پولوس رسول به تیموتائوس باب ۳ ایه ۱۴ این را میگوید « اما تو در آنچه اموختی و بدان ایمان اوردی  پایدار باش ، چرا که میدانی آنها را از چه کسانی فرا گرفته ای  و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت اموزد برای نجاتی که از راه ایمان است ، » پس اینجا پولوس دارد تاکید میکند که اطاعت خیلی مهم است ، و به انچه که یاد گرفتی و انچه که ایمان اوردی ان را در زندگیت انجام بده بر آن پایدار باش ، پس کلید اول اطاعت است ،

کلید دوم صبر وتفکر در کلام است ، شناخت خدا یکدفعه وشبانه اتفاق نمی افتد ما در این شناخت رشد میکنیم ، و هروزه خدا را بیشتر و‌بیشتر میشناسیم .وقتی کلام را میخوانید کلام یعنی عیسی مسیح ، کلام یعنی خدا ، اینها از هم مجزا نیستند ، وقتی شما اناجیل را میخوانید ، رسالات را میخوانید ، حتی عهد عتیق را ، شما شخصیت خدا را میشناسید ، با او حرف میزنید ، او‌با شما صحبت میکند ، و روی انچه میخوانید تفکر کنید . فکر کنید .چه میگوید ،تا اینکه بفهمید و از طریق کلام هست که خدا را میشناسید ، و‌در این شناخت رشد میکنید ،

کلید سوم اینست که پایدار باشید ،

هروز کلام را بخوانید ، رها نکنید خسته نشوید ، نگویید که خب نفهمیدم ، دیگر کلام نمیخوانم ، یا دیگر خدا راشناختم تمام شد ، من دیگه خدا را میشناسم دیگه احتیاج ندارم ، نه . خدا یک اقیانوسی است یک منبعی است که ماهیچ وقت به ان‌کاملیت او‌را نخواهیم شناخت ، در این زمین ، تا اینکه او را در ابدیت ملاقات میکنیم ، پس این شناخت پویا است این شناخت هروزه باید در ما رشد کند ، تا اینکه رابطه نزدیک با خداوند داشته باشیم ، و در نهایت شما را تشویق میکنم که در کلام بمانید تا اینکه خدا را بشناسید این خدای حقیقی است ، تا وقتی که او را بشناسید جنبش نخواهید خورد ، حرفهای زیادی در این دنیا هستند ولی راه یکی هست ، خدا یکی است و‌کلامش یکی است ، وقتی محکم به او وصل بشوید و او‌را بشناسید دیگر حرفهای متفرقه ، شما را ازیت نمیکند ، و شما را به شک نمی اورد ، خداوند شما را برکت بدهد .

 

ویدئو به زبان انگلیسی

 

ویدئو به زبان سوئدی

مطالب مرتبط