صلیب چیست ؟

صلیب چیست ؟

 

صلیب در عهد جدید به معنی تیری چوبی است که قطعه چوب‌کوچکتری  به شکل افقی بر ان‌قرار میگیرد در دوران امپراطوری رم صلیب برای مجازات افراد بکار گرفته میشد ، عیسی مسیح روز جمعه وارد اورشلیم میشود ، و‌تمام هفته را در اورشلیم بود و روز جمعه او‌را به صلیب میکشند  شب قبلش در باغ جتسیمانی دعا میکنه ، فردای ان روز به او خیانت میشود ، تسلیم میشود و‌روی صلیب میرود ، ساعت ۹ صبح و ساعت ۳ بعد از ظهر روی صلیب جانش را میدهد ، و‌بعد شاگردانش پراکنده میشوند ، میگویند این همه حرف زد این همه وعده داد ، چی شد ، و بعد روز سوم که روز یکشنبه است از مرگ برمیخیزد ، چرا این‌مهمه ، چون‌تمام پیغام کتاب مقدس از تورات و انجیل ، که بگیرید ، در همین خلاصه میشود، اوج وقایع تاریخی ، اوج تعالیم کتاب مقدس ، مرکزش روی‌صلیب است ، مرگ و‌رستاخیز عیسی مسیح در تورات میبینیم ، که به این واقعه از عقب نگاه میکنند که همچین اتفاقی خواهد افتاد مسیح موعود یعنی وعده داده شده ای که خداوند قولش را داده به روی زمین خواهد امد از یک‌باکره در یک شهر کوچک در یک دهی  به دنیا خواهد امد زندگی خواهد کرد ترد خواهد شد ، به صلیب کشیده خواهد شد و از مرگ بر خواهد خواست ، تمام تورات به جلو نگاه میکند براین واقعه ای که چرا مهمه چون در این‌واقعه خدا به وعده اش وفا میکند وانسان نجات پیدا میکند و بعد از ان هم بر میگردیم مرتب به ان‌واقعه به اون صلیب نگاه میکنیم ، صلیب به گردنمان می اندازیم ، تو کلیسا ها صلیبه بر میگردیم به کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرد ، چرا،؟ چونکه آنجاست که انسان و دنیا زیر و رو میشود اونجاست که نقطه عطف تاریخ است کاری که مسیح بروی صلیب کرد شهادت یک‌پیامبر نبود ، بلکه نجات بشر بود ، در رستاخیز و صلیب یک وعده ای انجام شده است ، نقد است امید نیست ارزو نیست در صلیب مسیح امید و‌ارزوها نقد میشود ، مسیح این کار را انجام‌میدهد، در رستاخیز مسیح انسان عوض میشود ، خدا در مرگ عیسی مسیح روی صلیب نجات را به ما میدهد ، در رستاخیز روح القدوس را میدهد ، امید رامیدهد قوا را میدهد ، وقتی میدهد دیگر نمیگیرد ، وبقیه عمرت رابرکت داری ، پیغام صلیب پیغام شفا رهایی و قوت است ، پیغام صلیب پیغام‌عزاداری نیست ، خدا را شکر ما مسیحیان عزاداری نداریم ، چونکه خداوند مارا به یر سفره عزا دعوت نکرده بلکه بر سر سفره رحمت دعوت کرده ، سر سفره قیام دعوت کرده ،آشتی با خودش دعوت کرده ، و خدا را شکر که ما به عنوان مسیحیان امروز غم نداریم چون که روی صلیب مسیح نچسبیده ، بلکه مسیح قیام کرده ، د ر کلیساها ی سنتی مسیح چسبیده به صلیب نشان داده میشود ، بلکه او پیروز شد و قیام کرد جمعه صلیب جمعه ازادی شفا ورحمت و آشتی با اسمان رهایی از لعنتها و‌رسالتهاست .

 

 

ویدئو به زبان انگلیسی 

 

ویدئو به زبان سوئدی

مطالب مرتبط