چرا غسل تعمید میشویم ؟

 

تعمید یعنی غوطه ور شدن کلمه یونانی آن به معنای Boptism و این اصطلاح در قرن اول در زبان یونانی وقتی بود که کلمه تعمید را به پارچه هایی میگفتند که میخواستند انها را رنگ بکنند در رنگ انها را غوطه ور میکردند برای همین به معنی غوطه ور کردن است ، همین معنی را در اصطلاح مسیحیت  بهش میگوید زمانیکه شخص زیر آب میرود غوطه ور میشود به معنی تعمید است . تعمید یک دستور است که در کتاب مقدس امده و ما باید انجام بدهیم ،رومیان باب ۶ ایات ۱-۷ اینطور میگوید :مابوسیله ایمان و تعمید در مرگ او شریک میشویم ، اصل مهم در تعمید اینه که شخص مسیح را میپوشد ، در غلاطیان باب ۳ ایه ۲۷ : وهمه ما که تعمید گرفته ایم جزوی از وجود مسیح شده ایم ، در واقع با عمل تعمید در عمل نشان میدهیم ، که در شخصیت کهنه خود مرده ایم ،اول پترس باب ۳ ایه ۲۱ اینطور میگوید ، تعمید پاکی ظاهری نیست بلکه عملی است که حاکی از پاکی باطنی است ، یعنی شما باعمل تعمید به کلیسا ان را شهادت میدهید ، تعمید همیشه با ایمان همراه است ، تعمید یعنی اینکه به خدا میگوییم بله من تسلیم هستم ، با عمل تعمید ما مارک و علامت مسیح را روی خود قرار میدهیم ،تعمید یعنی دیگه من به راه خودم زندگی نمیکنم بلکه برای مسیح ، اعمال رسولان باب ۲ ایه ۱۶ :به نام خداوند تعمید بگیر تا از گناهانت پاک بشی ،متی باب ۱۳ تا ۱۷ :میبینیم که عیسی مسیح توسط یحیا تعمید دهنده تعمید میگیرد و خودش تعمید را تایید میکند ،عیسی مسیح به شاگردان خودش دستور میدهد که امتها را شاگرد سازند و آنها را به نام پدر پسر و روح القدوس تعمید بدهند . عمل‌تعمید بسیار مهم و جدی است ، در بعضی از کشورها به خاطر تعمید افراد جونشون رو از دست میدهند ، شما وقتی تعمید میگیرید در واقع اعلام میکنید که من شاگرد عیسی مسیح هستم من متعلق به عیسی مسیح هستم ،ما در مسیح تعمید روحانی میگیریم ،فرو رفتن در آب تعميد نشانه اينست كه من نسبت به زندگي قبليم ميميرم و نسبت به زندكي جديد زنده ميشوم ،و قيام ميكنم .روميان باب ٦ ايه ٤ ميگويد هنگامي كه مسيح مرد طبيعت كهنه ماهم كه گناه را دوست ميداشت با او در اب تعميد دفن شد و زمانيكه خداي پدر با قدرت پر جلال خود مسيح را به زندكي باز گرداند مانيز در ان زندگي تازه شريك شديم ،پس عمل تعميد اين را نشان ميدهد كه با مسيح مرديم، شخصيت كهنه ما شخصيت گناه الود ما و كسي كه الان از اب قيام ميكند وبيرون مي آيد شخصي است كه ميخواهد براي مسيح زندگي كند.

 

مطالب مرتبط